1. تأثیر آموزش شیوه‌های تربیتی سیره عملی پیامبر‌اکرم(ص)، بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز

پرویز عسگری؛ عنایت خلیقی سیگارودی؛ علیرضا حیدری؛ فرزانه یوسفیان؛ فاطمه مرعشیان

دوره 0، شماره 40، تابستان 1388، صفحه 13-25