3. تأثیر پاداش و رفتار ارادی بر حمایت سازمانی ادراک شده، تبادل رهبرـ عضو، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد عاطفی و عملکرد وظیفۀ کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمدعلی نادی؛ نزهت الزمان مشفقی؛ فاطمه اکبری کوشکچه

دوره 17، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 90-101