1. رابطة خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق و معنا در زندگی با میانجی‌گری ارزش‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه

امیدعلی باپیری؛ مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ سیدحمیدرضا عریضی سامانی

دوره 21، شماره 1، بهار 1399، صفحه 20-30

10.30486/jsrp.2019.560893.1177