3. بررسی تأثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید؛ نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی پیام؛ کیومرث بشلیده؛ اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-12

10.30486/jsrp.2019.665255