6. رابطة کاهش درآمد، سلامت و خشنودی شغلی قبل از بازنشستگی با بهزیستی روان‌شناختی پس از آن با توجه به نقش تعدیلی وجود برنامه بازنشستگی، شغل در دوره گذار و انتظار بازنشستگی زودتر و دیرتر از انتظار

محمدرضا مصاحبی؛ حمیدرضا عریضی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمید بیدرام

دوره 20، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.30486/jsrp.2019.549219.