13. تأثیر گروه‌درمانی معنوی و وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب مرگ و باور به ادامۀ حیات پس از مرگ با تکیه بر گزارش‌های افراد تجربه‌کنندۀ مرگ در دانشجویان

محمدباقر کجباف؛ علی نقی قاسمیان نژاد جهرمی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 4-13