1. نقش میانجی‌گری مهارت‌های مطالعه در تأثیر خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت‌شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه

توحید اشرف زاده؛ علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 19، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-113

10.30486/jsrp.2018.545642