نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف از این پژوهش، بررسی شیوه‌های فرزندپروری در بین والدین دارای نوجوانان با اختلال سلوک [1] و والدین دارای نوجوانان عادی است. در انتخاب نمونۀ مورد مطالعه به دو روش نمونه‌برداری تصادفی [2] و نمونه‌برداری انباشته [3] عمل شده است. نمونۀ مورد مطالعه 282 نفر است که 137 نفر آزمودنی‌های با اختلال سلوک و 145 نفر آزمودنی‌های عادی می‌باشد. کلیۀ آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامۀ اختلال رفتاری کودکان ) (CSI- و والدین آنها با استفاده از پرسشنامۀ شیوه‌های فرزندپروری رابینسون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج استخراج شده از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون مجذورخی و آزمون لگاریتم خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شیوۀ فرزندپروری مستبدانه [4] در والدین آزمودنی‌های با اختلال سلوک بیشتر از والدین آزمودنی‌های عادی به کار گرفته می‌شود (001/0 P < ) . شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه [5] در والدین آزمودنی‌های با اختلال سلوک کمتر از والدین آزمودنی‌های عادی به کار گرفته می‌شود (001/0 P < ) . بین والدین آزمودنی‌های عادی و والدین آزمودنی‌های با اختلال سلوک، در استفاده از شیوۀ فرزندپروری سهل‌گیرانه [6] تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P> ) . تضاد بین شیوه‌های فرزندپروری والدین، در والدین آزمودنی‌های با اختلال سلوک، بیشتر از والدین آزمودنی‌های عادی است (001/0 P < ) . آزمودنی‌های پسر، تحت تأثیر شیوه‌های فرزندپروری هر دو والدشان هستند (01/0 P < ) . در حالی که آزمودنی‌های دختر، تحت تأثیر شیوۀ فرزندپروری مادرانشان هستند (05/0 P < ) . همچنین یافته‌های جانبی تحقیق نشان داد که میزان افت تحصیلی در آزمودنی‌های با اختلال سلوک بیشتر از آزمودنی‌های عادی است (05/0 P < ) و اعتیاد در بین پدران آزمودنی‌های با اختلال سلوک بیشتر از آزمودنی‌های عادی است (05/0 P < ) . در بین سایر متغیرها، تفاوت معنادار یافت نشد.

کلیدواژه‌ها