نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش تعیین تأثیر آموزش شادمانی فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی‌سرپرست شهر اصفهان بود. به این منظور از میان 9280 زن بی‌سرپرست تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی مناطق پنجگانه‌، 30 زن بی‌سرپرست از طریق پیش‌آزمون افسردگی بک و تأیید پزشک متخصص به‌طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت 7جلسه (یک جلسه 90 دقیقه‌ای در هفته‌) تحت آموزش شادمانی فوردایس قرار گرفتند. چنین فرض گردید که آموزش شادمانی میانگین نمرات افسردگی گروه آموزش را در مقایسه با گروه گواه کاهش و میانگین نمرات شادمانی را افزایش می‌دهد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش شادمانی‌، افسردگی زنان بی‌سرپرست را به‌طور معناداری کاهش (001/0 = P) و میزان شادمانی آنها را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد (001/0 = P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fordyce Happiness Training on Depression of Sponsorless Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • monir farzadfar
  • hosin molavi
  • hamid atashpor

چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to determine the effectiveness of Fordyce happiness training on the extent of depression in women without sponsors. Therefore, sponsorless women diagnosed as depressed by the physician and those pretested were randomly selected from among all the depressed women and assigned to two groups Training and Control. The Beck Depression Inventory and Oxford Happiness Scale were administered to all the subjects as the pre- and post-tests. A demographic questionnaire was also given to the subjects. Seven weekly sessions of happiness training, minutes each, were given to the training group. The control group did not receive training. The results of analysis of covariance showed that there was significantly more reduction in the mean depression scores of the training group than in the control group (P≤ ). Also there was significantly more increase in the mean happiness scores of the training group than in the control group (P≤ ). Therefore, the hypotheses of the research were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness training
  • Depression
  • women without sponsor