نویسندگان

چکیده

چکیده: این پژوهش تأثیر یک برنامه پیشگیری از اعتیاد را بر روی عزت نفس، نگرش، گرایش و آگاهی نوجوانان در سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار داد. این برنامه آموزشی شامل راههای مقابله با تنش و افزایش ابراز وجود، همچنین شیوه‌های مقاومت در برابر فشار همسالان، و ارائه اطلاعات صحیح در مورد مواد و سوء مصرف مواد می‌گردید. به همین منظور 140 نفر از دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان شهرستان تربت‌جام به‌عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و سپس متغیر مستقل (دوره آموزشی) اجرا گردید و از آنها پس‌آزمون گرفته شد. داده‌های به‌دست آمده به دو شیوه مورد تجربه و تحلیل قرارگرفت. اول با استفاده از آزمون t همبسته میانگین‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر دو گروه به‌طور مجزا مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دوره آموزشی باعث افزایش عزت نفس و آگاهی و کاهش گرایش در گروه آزمایش گردید. اما در مورد گروه گواه چنین اثری دیده نشد. در روش دوم با استفاده از آزمون t مستقل میانگین نمرات اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که این دوره آموزشی فقط باعث کاهش میزان گرایش گروه آزمایش به سوء مصرف مواد نسبت به گروه گواه شد، اما تفاوت معناداری در مورد عزت‌نفس، نگرش و آگاهی دو گروه به‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study Effects one of Addiction Preventing Program in Adolescents’ Self-Esteem, Attitude,Tendency and Knowledge in Substance Abuse

چکیده [English]

Abstract: This research examines influences the effects one of addiction preventing program on self-esteem, attitude, tendency and knowledge of adolescents in substance abuse. This program included the ways of coping with stress and increasing self- assertion, also resistance ways against peers’ pressure and gave correct information about the substance and substance abuse. The sample comprised subjects from high school boy students of torbat-jaam. These subjects were divided in experimental and control groups. First, the means of pretest and post- test in two groups were compared separately with the paired samples T- Test. The data showed that this addiction prevention program increases self- esteem, and knowledge and decreases tendency of experimental group to drug abuse, but in the control group these effects were not observed. For the second group used independent samples t- Test was used to compare the mean differences the pretest and post-test of the two groups. The data showed that the prevention program only had decreased the tendency of the experimental group towards drug abuse, but there were not significant differences in self- esteem, attitude, and knowledge of the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention of addiction
  • self-esteem
  • Attitude
  • Tendency
  • knowledge
  • adolescents