نویسندگان

چکیده

چکیده: از آنجا که نبود معیارهای اخلاقی مناسب در زندگی کودکان و نوجوانان یکی از عوامل بسیار مهم در گرایش آنها به بزهکاری است، و چون انسان زاییده یادگیری است و یادگیری در محیط صورت می‌گیرد و با توجه به نظریه ‌شناختی رشدی کلبرگ و نظریه گفت‌وگو براساس داستانها و با عنایت بر اینکه خداوند در قرآن و سایر کتب آسمانی رهنمودهای خود را در قالب هنری قصه نازل کرده است، بر این اساس، موضوع این مقاله پژوهشی نقش داستان‌درمانی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرات داستان‌درمانی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار در گروه آزمایش است. به‌طور کلی فرضیه‌های پژوهش، نشان می‌دهد که داستان‌درمانی به شیوه مشاوره گروهی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار اثر می‌گذارد. روش اجرای این پژوهش، روش آزمایشی و تحلیل کیفی است. برای سنجش فرضیه‌های پژوهش حاضر، از آزمون رشد اخلاقی کلبرگ، داستان ناتمام محقق نوشته، جملات ناتمام محقق‌ساخته و نوشتن زندگینامه شخصی، در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین نمره کل جملات ناتمام، داستان ناتمام و زندگینامه‌نویسی، نظام‌بندی مشاهدات و آزمون رشد اخلاقی کلبرگ در پس‌آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است، در حالی که تغییر محسوسی در گروه گواه رخ نداده است. بدین ترتیب فرضیه‌های این پژوهش تأیید می‌شوند، یعنی پس از داستان‌درمانی رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها