نویسندگان

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوه اسپیواک و شوره بر کاهش افسردگی دانش‌آموزان معلول جسمی‌ـ حرکتی مقطع راهنمایی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان معلول جسمی‌ـ حرکتی مقطع راهنمایی شهر اصفهان بوده است. در این پژوهش با استفاده‌ از آزمون افسردگی بک 22 نفر به‌عنوان دانش‌آموز افسرده شناخته و به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند 11 نفر به‌عنوان گروه آزمایش و 11 نفر به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. طرح پژوهش، از نوع آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه است. پس از اجرای آموزش سبک حل مسأله در مدت هفت جلسه به گروه آزمایش، مجدداً بر روی هر دو گروه آزمون افسردگی بک اجرا گردید و نتایج بررسی و مقایسه شدند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده‌ از روشهای آماری t مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات افسردگی در گروه آزمایش و گواه بوده است به‌عبارت دیگر تفاوتهای فردی در واریانس نمرات‌ دو گروه ناشی از آموزش بوده است (01/>نتایج به‌دست آمده از فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر تفاوت تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر کاهش افسردگی برحسب جنس معنادار نبوده، بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی دختران و پسران یکسان بوده است (05/0

عنوان مقاله [English]

Effect of Instructing the Spivak & Shure Problem Solving Procedure on Decreasing Depression Level of Moto-Somatic Disabled Students in

چکیده [English]

Abstract: Present study was conducted with the objective of investigating effect of problem solving employing Spivak & Shure procedure on reducing depression level of motor-somatic disabled students in Junior High school lvel. Statistical population included all somatomotor disabled students of Isfahan city guidance schools. In this research, using bech Depression Inventory individuals were diagnosed as depressed students who were randomly divided into two groups of individuals each, individuals as test group and others as controls. Research plan is of experimented "Pre-test-post-test" with control group. Following providing the problem-solving education tried, during a period of seven weeks to the test group, once again the bech depression inventory was conducted on both depressive groups test and the results were studies and compared. Obtained data using independent and covariance analysis tests showed a significant difference between mean depression scores in the test and control groups. In Other words, individuals differences in variance of scores of the two groups were due to education . Results obtained from the other hypothesis of research indicated that differences between the effect of problem solving education on reducing level of depression based on gender was not significant, therefore, effect of education on reducing depression level of boys and girls has been similar .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem solving procedure
  • Depression
  • Somato-motor disabled individual