نویسندگان

چکیده

این پژوهش به اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده فردی بر میزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران میپردازد. برای انجام پژوهش ابتدا 36 نفر از بیماران داوطلب انتخاب و بهصورت تصادفی در 3 گروه (یک گواه و دو آزمایش) جایگزین شدند. در این مرحله افرادی که براساس اطلاعات جمعیتشناختی با دیگران اختلاف داشتند حذف گردیده و حجم نمونه به 30 نفر رسید. سپس میزان اضطراب و امید به زندگی بیماران یکبار قبل و یکبار بعد از اجرای روش تصورات ذهنی هدایت شده (تلقین آگاهانه مثبت و مستقیم درباره مبارزه با بیماری و بهدست آوردن سلامتی) با شاخص امید هرث و پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر ارزیابی شد. با این تفاوت که در این فاصله، مداخلهای در گروه گواه صورت نگرفت، در حالی که یکی از گروههای آزمایش، 7 جلسه و گروه دیگر، 15 جلسه آموزش دیدند. در نهایت برای تجزیه و تحلیل دادهها از محاسبه میانگین، انحراف معیار،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان داد که روش تصورات ذهنی هدایت شده درکاهش اضطراب موقعیتی و اضطراب کل و همچنین افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه مؤثر است (05/0 < 001/0 = P). به علاوه مشخص شد که سطح امید به زندگی افرادی که 15 جلسه از روش تصویرسازی ذهنی استفاده کردند، بیش از کسانی است که 7 جلسه از این کلاسها بهره گرفتند (05/0 < 014/0 = P). ولی از نظر سطح اضطراب موقعیتی (05/0 > 187/0 = P) و اضطراب کل (05/0 > 076/0 = P) تفاوتی بین این دو گروه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Individual Guided ImageryMethod on the Amount of Anxiety and Hope forLife in Women Suffering From Breast Cancer

چکیده [English]

  Abstract   The research studies the efficiency of the individual method of guided imagery on the amount to anxiety and hope for life in women suffering from breast cancer at Radiotherapy Ward of Cancer Institute of Emam Khomeini Tehran Hospital. To conduct this research, first patients were selected voluntarily and were randomly put into groups ( control and experiments.) At this stage, people who were remarkably different from the others based on demographic information were deleted and the volume of the sample reached . Then, the degree of anxiety and hope for life in patients was evaluated once before and once after implementing the guided Imagery method (positive and direct willful suggestions about disease-control and recovering health) by HERTH hope index and SPIELBERGER anxiety inventory. But the difference here is that no interference was made in control group, whereas one of the experiment groups was traineds in sessions and the other in sessions. Finally, to analyze the data, the average calculation, criteria deviation and one-way variance analysis and Sheffe follow-up test. The results indicated that the individual guided imagery method is very useful in reducing state anxiety, total anxiety and also increased hope for life in women suffering from breast cancer (p= ). Moreover, it was found that hope for life is greater in persons who have used guided Imagery method for sessions than in the persons who used these classes for sessions (p= ). But there was no difference between these two groups from the viewpoint of the level of state anxiety (p= ) and total anxiety (p= ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Hope for life
  • Guided imagery method
  • breast cancer