نویسندگان

چکیده

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای دنیای عادلانه با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار بود. به‌منظور دستیابی به این هدف، از جامعه آماری (زنان و مردان ساکن شهر اصفهان) 300 نفر به‌عنوان گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به ابزارهای پژوهش انتخاب شدند. از پنج پرسشنامه سلامت عمومی (با چهار زیرمقیاس)، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی، افکار خودکار و پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای دیگران و خود به‌منظور دستیابی به داده‌های مورد استفاده در پژوهش استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان و گام به‌گام مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین زیرمقیاس‌های سلامت عمومی (GHQ) با باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران رابطه منفی و معنادار (P < 0/01)وجود دارد. رابطه بین باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با رضایت از زندگی منفی و معنادار (P < 0/01) بود. رابطه بین عاطفه مثبت و باورهای دنیای عادلانه برای خود منفی و معنادار (P < 0/01) و رابطه بین عاطفه منفی و باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران مثبت و معنادار(P < 0/01) بود. افکار خودکار نیز با باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران دارای رابطه مثبت و معنادار (P < 0/01) بود. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که از کل متغیرهای پژوهش، فقط رضایت از زندگی قادر به پیش‌بینی باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که باورهای دنیای عادلانه برای دیگران و خود رضایت از زندگی و افسردگی توان پیش‌بینی معنادار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Just World Beliefs for Selfand Others With General Health, LifeSatisfaction, Positive and Negative Affectand Automatic Thoughts

چکیده [English]

  Abstract The purpose of this research was investigating relationship between just world beliefs with general health, life satisfaction, positive and negative affect and automatic thoughts. In this regard, from statistical population (total of males and females habitants in Isfahan) persons for answer to the research questionnaires randomly selected with using multi-stage sampling. Five questionnaires used in this research: general health (with four subscales), life satisfaction, positive and negative affect, automatic thoughts and just world beliefs for self and others. The data analyzed with using Pearson's correlation coefficient and enter and stepwise regression analysis. The results showed that, there is negative significant correlation between general health subscales and life satisfaction with just world beliefs for self and others (P < ). The another section of results showed that there is negative significant correlation between positive affect with just world beliefs for self and others but positive significant correlation between negative affect and just world beliefs for self and other ( P < ). Also automatic thoughts have positive significant correlation with just world beliefs for self and others (P < ). The results of enter regression analysis showed that from total of research variables, only life satisfaction have predictive power for prediction of just world beliefs for self and others. Also stepwise regression analysis showed that from total of research variables, only life satisfaction and depression have predictive power for prediction of just world beliefs for self and others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • just world beliefs for self
  • just world beliefs for others
  • General Health
  • Somatization
  • Anxiety
  • Social dysfunction
  • life satisfaction
  • Positive affect
  • negative affect
  • Automatic Thoughts