نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش تعیین سهم هر یک از عوامل وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، شدت معلولیت و جنس در پیش‌بینی سلامت روانی معلولان جسمی شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش 100 نفر از اعضای جامعه معلولان شهر اصفهان بود که به‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری سلامت روانی آزمودنیها از فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که وضعیت اشتغال میزان سلامت روانی معلولان جسمی را به‌طور معناداری پیش‌بینی می‌کند (006/0 = P) و افزودن متغیر وضعیت تأهل به متغیر وضعیت اشتغال قدرت پیش‌بینی سلامت روانی آنها را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد (003/0 = P)؛ اما اضافه کردن هر یک از متغیرهای سطح تحصیلات، شدت معلولیت و جنس به متغیرهای وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل نمی‌تواند قدرت پیش‌بینی سلامت روانی معلولان جسمی را به‌طور معناداری افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Demographic Variables in PredictingMental Health Among the Physically Disabledin Isfahan City

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this research was to determine the share of each employment status, marital status, education, degree of disability and gender variables in predicting the mental health of the physically disabled.   The subjects consisted of members of Isfahani Society of the Disabled who had been randomly selected. To assess the mental health of the physically disabled, the General Health questionnaire ( GHQ - ) was used. The results of stepwise regression analysis showed that employment status can significantly predict the rate of mental health in the physically disabled (p= ) and adding the marital status variable to employment status variable increases significantly the predicting power of their mental health (p= ) but adding any one ok education degree of disability and gender variables to the employment status and marital status variables can not increase significantly the predicting power of the mental health in the physically disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physically disabled
  • mental health
  • Demographic characteristics
  • employment status
  • marital status