نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و انگیزۀ پیشرفت با فرسودگی شغلی کارکنان منطقۀ 6 (واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان خوزستان) دانشگاه آزاد اسلامی بود. بدین منظور از بین کلیه کارکنان غیر عضو هیأت علمی شاغل در واحدهای دانشگاهی منطقه به شیوه تصادفی طبقه‌ای 211 نفر (126 مرد و 85 زن) از تمامی قسمتها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت‌اند از: آزمون سرسختی روانشناختی اهواز (A-H-Q)، پرسشنامۀ توصیف خودگیزلی، مقیاس فرسودگی شغلی مزلچ. اعتبار و پایایی آزمونها محاسبه گردید که در سطوح معنادار بودند. داده‌ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان‌شناختی و انگیزه پیشرفت با فرسودگی شغلی در سطح (05/0>P)، رابطۀ منفی وجود دارد. در این میان تفاوت معناداری بین آزمودنیها از نظر جنسیت، سن، تأهل، سابقۀ خدمت، رسته خدمتی و واحد دانشگاهی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Psychological Perseveranceand Progression Motivation with VocationalWeariness among the Employees of the SixthDistrict of Islamic Azad University

چکیده [English]

  Abstract   This research studied the psychological perseverance and progression motivation with vocational weariness among the employees of the Sixth district of Islamic Azad university in Khoozestan province. Therefore, based on Stratified random sampling, employees were selected ( male and female) among those who were non-faculty members but employed in different Islamic Azad universities of this district.   Research instruments compromised: Psychological perseverance test of Ahvaz. Geslie's self-discription questionnaire. Moslech' svocational weariness scale. Validity and reliability of coefficients of research instruments were significantly meaningful. Data were analyzed through Pearson correlation analysis, multivariable regression analysis and MONOVA. The results revealed that there was a negative relationship between psychological perseverance and progression motivation with vocational weariness in (P < ). There were not meaningful relationship between variance of gender, marital status, job experience, profetional status and the kind of university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological
  • perseverance
  • progression
  • motivation
  • Vocational Weariness