نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهمیت عوامل فردی‌، ساختاری و ارتباطی حل تعارض از نظر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده است‌. به‌منظور دستیابی به این هدف از جامعه آماری که کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بودند، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده 160 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش یکی پرسشنامه ویژگیهای جمعیت‌شناختی و دیگری پرسشنامه عوامل حل تعارض بوده است‌. پرسشنامه عوامل حل تعارض بر مبنای پیشینه پژوهش 26 سؤال داشت که پژوهشگران ساخته بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه عوامل حل تعارض را کارشناسان و متخصصان بررسی و تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز برحسب همسانی درونی (آلفای کرونباخ‌) بررسی و در حد قابل قبولی بود. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون t تک‌متغیره‌، t متغیر مستقل و آلفا تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که گروه نمونه در حوزه عوامل فردی حل تعارض یعنی در اعمال قدرت‌، از خودگذشتگی‌، عقب‌نشینی و مصالحه (05/0 P < ) نظری پایین‌تر از حد متوسط دارند، ولی نظر آنان در بررسی منطقی اختلاف ‌بالاتر از حد متوسط (05/0 P < و 30/15 = t) بوده است‌. نظر گروه نمونه در حوزه عوامل ساختاری حل تعارض نیز در اعمال قدرت‌، از خودگذشتگی‌، عقب‌نشینی و مصالحه پایین‌تر از حد متوسط (یعنی میانگین ثابت 3 و 05/0P < )، ولی نظر آنان در بررسی منطقی اختلاف (05/0 P < و 97/15 = t) بالاتر از حد متوسط بوده است‌. نظر گروه نمونه در حوزه عوامل ارتباطی حل تعارض در اعمال قدرت‌، از خودگذشتگی و عقب‌نشینی پایین‌تر از حد متوسط (یعنی میانگین 3 و 05/0 P < )، در بررسی منطقی اختلاف (05/0 P < و 39/14 = t) بالاتر از حد متوسط و در مصالحه (05/0 P < و 392/1 = t) در حد متوسط بوده است‌. مقایسه‌های صورت گرفته برحسب متغیرهای جنسیت‌، تحصیلات‌، سابقه خدمت در عوامل فردی‌، ساختاری و ارتباطی حل تعارض در مواردی تفاوت معنا‌دار نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Conflicting Factorsand Their Solving Them

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this research is to study the relation between factors causing conflict and solving them. To reach this purpose a research question was prepared which was based on two main and three questions. The statistical society under study consisted of the office employee of the Islamic Azad University of yazd. The sampling technique in this project was simple randonm. The statistical technique used in this research consisted of descriptive statistics processed over a meaningful level with P £ . The results showed that based on the view of the society under consideration, there was no relation between the confliding factors and the ways to solve them. Also, based on the results of this study, it can be concluded that variables such as sex (male-female), the educational degree, and experience of the employee have a relation with the ways the conflict is solved.   This paper consists of three parts. In the first part, the theoretical view and the research work about the conflict have been reviewed. In the second part the method of research has been discussed and in the last part the analysis of the date and conclusion is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • collaboration
  • Avoidance
  • Accordance
  • compromise
  • Conflicting Factors