نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف اساسی این مطالعه، بررسی رابطۀ بین عوامل محیط کار و سطح تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی است. براساس فرضیۀ تحقیقات همبستگی و با اجرای پرسشنامۀ محقق‌‌ساختۀ محیط کار و پرسشنامۀ تعهد سازمانی (ماودی، استیرز، پورتر، 1979) روی 214 عضو هیأت علمی تمام‌وقت و نیمه‌وقت 5 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 8 که با روش تصادفی مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های تعارض نقش، گرانباری نقش، ماهیت تکلیف، پسخوراند، سبک نظارتی ملاحظه کار، سلسله‌مراتب اداری و رسمی بودن با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و ضرایب به دست آمده نشان می‌دهد که می‌توان براساس متغیرهای مرتبط با محیط معادله‌ای را برای پیش‌بینی تعهد سازمانی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Organizational Commitmentof Faculty Members by their Perceptionof work Environment

چکیده [English]

  Abstract   The main purpose of this research was to study the relationship between work environment factors and organizational commitment of faculty members. In this study, the necessary information collected by implementing the work environment questionnaire and organizational commitment questionnaire on part time and full time faculty members at Islamic Azad universities of the eighth who were selected based on stratified random sampling. The result of research revealed that there was a significant correlation between role conflict, role overload, task identity, feedback, supervisory consideration, hierarchy of authority and formalization with organizational commitment. According to the environment factors, it was possible to suggest an equation for predicting organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work environment
  • Job Characteristics
  • supervisory style
  • Organizational Commitment
  • Faculty Members
  • Universities