نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش، ساخت مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی (دی) و رابطه آن با بیماری کرونری قلب است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان و کارمندان دانشگاههای آزاد اسلامی و کارمندان شاغل در صنایع استان اصفهان و بیماران کرونری قلب مراجعه کننده به مطب‌های تخصصی قلب بودند. نمونه پژوهش 870 فرد بهنجار و 174 بیمار قلبی بودند که به شیوه تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه مقدماتی از روش آماری تحلیل عوامل و برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون یو ـ من ـ ویتنی استفاده شد. همچنین برای بررسی روایی، همزمان فرم مقدماتی مقیاس D ، از پرسشنامه‌های تیپ شخصیتی D دنولت، سلامت روانی کلی (GHQ)، و زیرمقیاس افکار منفی تعامل اجتماعی گلاس استفاده شد. ضرایب همبستگی، از اجرای همزمان با پرسشنامه‌های گفته شده به ترتیب برابر با 95/0، 55/0 و 52/0، (001/0 < P) به‌دست آمد. برای بررسی پایایی مقیاس ساخته شده از روشهای آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دو نیمه‌سازی استفاده شد. ضرایب به‌دست آمده با این روشها به ترتیب برابر با 85/0، 92/0 و 74/0، (001/0P < ) بود. نتایج تحلیل عاملی با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش از نوع واریماکس 5 عامل به‌دست آمد که به ترتیب به نامهای: افسردگی، اضطراب، خشم و زودرنجی به‌عنوان زیرمقیاس هیجان‌های منفی و عامل‌های محدودیت اجتماعی و بازداری کلامی به‌عنوان زیرمقیاس بازداری اجتماعی نامگذاری شدند. مقادیر کل ارزش ویژه مقیاس 22 سؤالی برابر با 06/14، KMO (نشان‌دهنده کفایت نمونه‌گیری) برابر با 85/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 59/1381، (001/0< P) به‌دست آمد. نتایج مربوط به بررسی رابطه تیپ شخصیتی D و بیماری کرونری قلب نشان داد که یوـ من ـ ویتنی برابر با 85/5=z ، (001/0< P) به‌دست آمد. بنابراین تفاوت بین نمرات افراد بهنجار و بیماران قلبی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Scale Validation For Evaluating Type D Personality and a Study of its Relationship to the Coronary Heart Disease

چکیده [English]

Abstract :The aim of this study is the scale construction for evaluating type D personality and a study of its relationship to the coronary heart disease. The population of the study includes all the students and staff of the Islamic Azad University, in Esfahan province and the patients with coronary heart disease who consulted heart specialists. The sample of the study includes normal people and patients with heart diseases who were selected randomly in certain steps. In order to check the validity of the construction of the primary questionnaire, the statistical factor analysis method was used, and for the research hypothesis the U Mann Whitney test was used. To check the reliability of simultaneity of the primary D scale form, the questionnaire of Denollet type D personality, and General Health questionnaire, Glass Negative thought under scale of social interaction, and Ahwaz type A personality in are used. Coefficient correlation of simultaneous performance and above questionnaire are in ordered as follows .and (P < ). In order to examine the reliability of the constructed scale the methods of Cronbach Alpha, test-retest and split-halves are used. The coefficients obtained via above methods are ordered as follows and (P < ). The results of interactive analysis together with the methods of main items and turning round of varimax were five factors. which are accordingly named depression, anxiety, anger and offensiveness as under scale of negative excitements and social limitation and verbal preventions as under scale of social inhibition. The amounts of value scale of questions were about , KMO which shows the sufficiency of sampling is . and Bartlett´s test of sphericity was (P < ). The results of the study of the relationship between type D personality and coronary heart disease shows that U Mann Whitney equals z = (P < ). Therefore, the differences between the scores of normal people and patient with heart disease were meaning ful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Type D personality
  • general mental health
  • type A personality
  • Coronary heart disease