نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی و کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی در زیرآزمونهای مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان، آزمون دیداری ـ حرکتی بندرگشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی‌مت بود. پس از ارزیابیهای متعدد بر اساس تفاوت معنادار بین هوشبهر کلامی و عملی و نمرات مقیاس درجه‌بندی دانش‌آموزان: تشخیص اولیه کودکان دارای اختلالات یادگیری (مایکل باست، 1971) دو گروه دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی از میان مراجعه‌کنندگان به مراکز اختلالات یادگیری سازمان کودکان استثنایی شهر شیراز شناسایی شدند. اطلاعات لازم به‌منظور انجام این پژوهش با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان، آزمون دیداری ـ حرکتی بندرگشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی‌مت از 52 آزمودنی دختر و پسر 6 تا 11 ساله دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی (23 نفر) و دارای اختلالات یادگیری کلامی (29 نفر) جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آزمون T مستقل با روش تصحیح بونفرنی استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1ـ میانگین نمرات گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی در خرده‌آزمونهای اطلاعات‌، شباهت‌ها، حساب و واژه‌ها از میانگین نمرات گروه دارای اختلالات یادگیری کلامی به‌طور معنادار بالاتر است. و در خرده‌آزمون حساب برخلاف سایر زیرآزمونها میانگین نمرات گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی از میانگین نمرات گروه اختلالات یادگیری کلامی پایین‌تر است. 2ـ تفاوت معناداری در تمام خرده‌آزمونهای عملی مقیاس تجدید‌نظرشده هوشی وکسلر بجز تطبیق علایم در دو گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی و دارای اختلالات یادگیری کلامی وجود دارد. میانگین نمرات گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی از میانگین نمرات گروه دارای اختلالات یادگیری کلامی به‌طور معناداری کمتر است. 3ـ میانگین گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی در آزمون دیداری ـ حرکتی بندرگشتالت به‌طور معنادار پایین‌تر از میانگین گروه دارای اختلالات یادگیری کلامی است. 4ـ میانگین گروه دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی در تمام بخشهای مقیاس ریاضیات ایران کی‌مت به‌طور معنادار پایین‌تر از میانگین گروه دارای اختلالات یادگیری کلامی است. با استفاده از نتایج فوق تشخیص اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی با استفاده از نیمرخ نمرات در زیرآزمونهای مقیاس تجدید نظرشده هوشی وکسلرکودکان، آزمون دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی مت امکان‌پذیر بوده و استفاده از هر سه مقیاس توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Performance of Children With Nonverbal Learning Disabilities (NLD) and Verbal Learning Disabilities (VLD) on thScale for Children-Revised (WISC-R), the BendeVisual-Motor Gestalt Test and the Iranian Key Math”re Wechsler Intelligence

چکیده [English]

Abstract: The main purpose of this study was to compare performance of children with nonverbal learning disabilities (NLD) and those with verbal learning disabilities (VLD) on the Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised (WISC-R), the Bender Visual-Motor Gestalt Test and the Iranian Key Math. The sample of the study ( boys & girls) was selected from a group of students referred to the Learning Disability Center in Shiraz. Two different groups of students with NLD and VLD were selected the verbal- performance IQ difference on the (WISC-R) and based on their scores on the Pupil Rating Scale: Screening for learning disabilities (Mykelbust, ). Fifty two students to years old were selected, students were diagnosed as having nonverbal learning disabilities and students were diagnosed as having verbal learning disabilities. Later, the Key Math and the Bender Visual-Motor Gestalt Test was administered to both groups in a counter balance order and the results were compared using t-test's with Bonferroni correction .The results revealed that the NLD group scored significantly higher than the VLD group in Information, Similarities and Vocabulary of the WISC-R and the VLD group scored significantly higher than the NLD group in Picture Completion, Picture Arrangement, Block Design, Object Assembly and Math of the WISC-R, the Bender Visual-Motor Gestalt Test standard score and the Key Math standard scores. The results revealed that that student standard score profile of the WISC-R, the Bender Visual-Motor Gestalt Test standard score and the Key Math standard score can be the used in diagnosis of the two groups of students with learning disabilities. Keywords: Nonverbal Learning Disabilities (NLD), Verbal Learning Disabilities (VLD), Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), Bender Visual-Motor Gestalt Test, Iranian Key Math.