نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین و مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات بوده است. در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات استفاده گردید. پرسشنامه‌های پژوهش را که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ ( 868/0α=) محاسبه گردید، 534 نفر از (حدود 018/0 درصد) مردم شهراصفهان) و تعداد 64 نفرمتخصص تبلیغات در سال 1385 تکمیل کرده بودند. داده‌های حاصل با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (t مستقل دوگروهی) تحلیل گردید و این نتایج حاصل شد: شبکه‌های تلویزیونی و ساختار انیمیشن کارتونی، بسته‌بندی جذاب، رنگهای مرتبط با محصول و نوآوری، توجه به احساس امنیت و نشانه‌های تداعی‌کننده، اطلاع‌رسانی از کیفیت، پیشینه و قیمت، گویش‌ها و اصطلاحات متداول، تنوع در محتوای پیام‌ها، در رسانه تلویزیون؛ پخش در ساعت 18 الی23 و قبل از شروع برنامه‌ها (در رسانه تصویری) عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم بودند. در مقایسه عوامل مؤثر از دیدگاه مردم و متخصصان تبلیغات، متخصصان استفاده از بیل بورد و رنگهای مرتبط (05/0p < )، انیمیشن کارتونی، اطلاع‌رسانی از جوایز و گواهینامه و پخش به‌صورت زیرنویس (01/0p < ) را در تبلیغات مؤثرتر از دیدگاه مردم در این زمینه‌ها دانسته و در مقابل مردم؛ استفاده از تصاویر زنان و کودکان، توجه به امنیت، اطلاع‌رسانی از قیمت، مزایا و پیشینه، گویش‌ها و اصطلاحات متداول، ضرب‌المثل‌ها و شعار تبلیغاتی مطلوب (01/0p < ) را مؤثرتر از دیدگاه متخصصان در این موارد می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Common and Expert People’s Opinions About the Related Factors on the Effectiveness of Commercial Advertisement

چکیده [English]

Abstract :The purpose of this study was to compare the most important factors in accordance to common and expert people’s opinions. The sample consists of people selected from general population and experts selected from advertising specialists. the subjects were given researcher constructed inventory .The inventory was -items inventory about various advertising factors. Factor Analysis, Chi Square and Independent samples Test were used to Analyse the data. Findings showed that in common peoples’ opinions in Network TV, Animation, Package, Color, Creativity, Safty Appeal, Association, Quality, Background, Price, Accent, Creative Message have more effectively than others (p < ). Compression of common people and expert’s opinions about advertising factors indicated that there were difference between people and specialists attitude toward the most important advertising factors regarding: Billboard (P < ), Animation, Color, Rewards,Warranty, Women and Child Image, Safty Appeal, Price, Benefit, Accent, Proverb, Message (P < ). The results suggest that some effective factors consider by advertising specialists differ from the factors affecting people actually. So attention to the actual factors introduced by common people can make the advertising procedures to be improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • factors of effectiveness
  • advertising specialists