نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در سال تحصیلی 86 ـ 85 بود. نمونۀ پژوهش 300 دانشجو بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه استرس لیپین، لیپین و جکسون، فرسودگی مزلچ، پرسشنامۀ جهت‌گیری انگیزشی و معدل کل نمرات دانشجویان استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، از روش‌های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل مسیر به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیۀ اصلی و 8 فرضیۀ فرعی است. فرضیۀ اصلی رابطه علّی میان استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی است که تأیید شد. همچنین مسیرهای مستقیم از استرس چالش به فرسودگی و انگیزش یادگیری، از استرس مانع پیشرفت به فرسودگی و انگیزش یادگیری، معنادار بودند. همچنین مسیرهای غیرمستقیم از استرس چالش به عملکرد تحصیلی از طریق فرسودگی و انگیزش یادگیری و از استرس مانع پیشرفت به عملکرد تحصیلی از طریق فرسودگی و انگیزش یادگیری معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Challenge and Hindrance Stress, Burnout, Motivation to Learn With Performance in Ahwaz Islamic Azad University

چکیده [English]

Abstract :The purpose of this study was to investigate the causal relationship between challenge and Hindrance stress, burnout, motivation to learn, with academic performance. The sample consisted of Ahwaz Islamic Azad University Students selected randomly from the students populationsal at ahwaz Islamic Azad University. The measurements were Stress scale, Motivation orientations scale, Burnout scale, and mean scores of students. In addition, descriptive statistics (mean, standard deviation, and pearson correlation) and factor and path analysis were used. This study consisted of one main hypothesis and accessory hypotheses. The main hypotheses was the causal relationship between challenge and hindrance stress, burnout and motivation to learn with academic performance. our finding confirmed the main and accessory hypotheses, also direct and indirect paths challenge stress to burnout and motivation to learn, from hindrance stress to burnout and motivation to learn, from challenge stress to academic performance, hindrance stress to academic performance was meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Challenge stress
  • hindrance stress
  • burnout
  • motivation to learn
  • Academic Performance