نویسندگان

چکیده

  هدف از این مطالعه بررسی روایی تشخیصی مقیاسهای ام.سی.ام.آی‌ـ3 (میلون، 1994) در یک جمعیت ایرانی است. روایی تشخیصی مقیاسهای ام.سی.ام.آی‌ـ3 در نمونه‌ای شامل 283 بیمار روحی، روانی بررسی شد. با استفاده از خصیصه‌های عامل (شیوع، حساسیت و ویژگی) توان‌های پیش‌بینی (مثبت، منفی و کل) 24 مقیاس ام.سی.ام.آی‌ـ3 محاسبه گردید. نتایج نشان‌دهندۀ روایی تشخیصی بسیار خوب تمام مقیاس‌ها بود. یافته‌ها نشان می‌دهند، مقیاسهای ام.سی.ام.آی‌ـ3 توان پیش‌بینی مثبت، منفی و کل بالایی دارند. توان پیش‌بینی مثبت مقیاسها در دامنۀ 92/0 تا 98/0، توان پیش‌بینی منفی مقیاسها از 93/0 تا 99/0 است، همچنین توان تشخیص کل تمام مقیاسها  در دامنۀ 58/0 تا 83/0 قرار دارد. بنابراین ام.سی.ام.آی‌ـ3، یک آزمون معتبر است و می‌توان از آن برای تشخیص اختلالات شخصیت و نشانگان بالینی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Validity of MCMI-III (Millon, ) Scales

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the diagnostic validity of MCMI-III (Millon, ) Scales in an Iranian population. The diagnostic validity of MCMI-III Scales was examined among psychiatric patients. Using operating characteristics (prevalence, sensitivity and specificity) of MCMI-III Scales, the predictive powers (positive, negative and overall) of the Scales was calculated. The results showed very good diagnostic validity for all MCM-III scales. Findings suggest MCMI-III Scales were found having high PPPs, NPPs and OPPs. The PPPs ranged from. to , and The NPPs ranged from to also OPPs ranged from to for all scales. Thus MCMI-III is a valid inventory and it can be used for Diagnosis personality disorders and clinical syndromes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic Validity
  • MCMI-III
  • Operating Characteristics