نویسنده

چکیده

  آزمون هوشی ماتریس‌های پیشرونده ریون از آزمون‌های معتبر هوشی است که به‌منظور سنجش و اندازه‌گیری هوش کلی (عامل g ) از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. فرم پیشرفته این آزمون برای سنجش هوش افراد درخشان و برجسته (از نظر هوشی) و دانشجویان، ابزار سودمندی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش آن بود که پایایی و روایی این آزمون برای سنجش هوش دانشجویان بررسی شود و سپس معادل‌های بهره هوشی نمرات خام افراد به‌دست آید. به همین منظور، از جامعه آماری دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 85 ـ 1384 یک نمونه 707 نفری به روش تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته به‌منظور اندازه‌گیری هوش عمومی دانشجویان از پایایی و روایی معناداری (01/0 P < ) برخوردار است. با استفاده از روش محاسبه نمرات استاندارد (نمرات z )، معادل‌های بهره هوشی در مقیاس هوشی وکسلر با میانگین 100 و انحراف معیار 15 به دست آمد. همچنین بین میانگین نمرات خام دختران و پسران در این آزمون تفاوت معناداری (01/0 P < ) مشاهده نگردید. مقایسه میانگین نمرات خام آزمودنی‌ها در سنین مختلف نشان داد که بعد از 18 سالگی تفاوت معناداری بین میانگین نمرات وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Reliability and Validity of Raven's Progressive Matrics Test Among the Studentsof Azad Khorasgan University

چکیده [English]

Ravens progressive matrices test is a reliable and valid intelligence test for mental testing and general intelligence. The advanced form (APM) of test was made for measuring the mind ability of superior and gifted people. The aim of this study was to test the reliability and validity of this instrument for intelligence testing in undergraduate student, and make a norm table of intelligence quotient (IQ). A randomized sample (n= ) of undergraduate students of Islamic Azad university (khorasgan branch) population were selected and were tested, results showed that: The advanced form of Raven's progressive matrices (APM) test had significant reliability and validity (P < ) for measuring intelligence of undergraduates. distribution of raw scores in this study was normal, therefore, we can obtain z scores (standard score) and compute IQ scores according to Wechsler scale (m= , s= ). results showed no significant difference between male and female. different ages showed no significance differences after years old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raven's progressive matrices
  • Raven's progressive matrices
  • Reliability
  • validity
  • intelligence test