نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مؤلفه‌های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. فرض اساسی این پژوهش آن است که ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری والدین‌شان می‌تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل کند یا تغییر دهد. نمونه پژوهش 387 دانش‌آموز بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دختران دبیرستانی مشهد و منطقه تبادکان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزندپروری (PSDQ، رابینسون و همکاران، 2001) برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و سرمات، 1983) برای بررسی میزان احساس تنهایی آزمودنی‌ها که هر دو را دانش‌آموزان دختر پاسخ دادند. برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در بررسی فرضیه‌های پژوهش، بین سبکهای فرزندپروری مقتدر (54/0- r =)، سبک مستبد (34/ 0r =) و سبک سهل‌گیر (18/0r =) با احساس تنهایی رابطه معنادار (01/0P < ) به دست آمد. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده رابطه معنادار بین تمامی مؤلفه‌های سبک تربیتی مقتدر (بعد ارتباطی52/0- r =، بعد نظم 42/0r = - ، و بعد خودمختاری 49/0r =-)، سبک‌ فرزندپروری مستبد (اجبار فیزیکی، 28/0r = ، خصومت کلامی، 29/0 r =و غیرتوضیحی‌ـ تنبیهی، 32/0r =) و مؤلفه بی‌توجهی (18/0r =)، از سبک تربیتی سهل‌گیر با احساس تنهایی (01/0P < ) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Investigate Mathematical Cognitive Abilities (Spatial and Numerous) and Their CorrelationWith Educational Development, Mental Age and Gender

چکیده [English]

This research was carried out in order to evaluate understanding of fundamental mathematical concepts and the relation between cognitive mathematical abilities and performance of male and female elementary school students in Mazandaran based on Piaget’s theory. To fully objectives of this research hypotheses have been studied of which the first deal with those in Piaget’s studies. Population in this research comprises all male and female elementary school students in academic year in Mazandaran which has been selected trough accidental clustering sampling. First , four cities have been chosen then to elementary schools and finally testes ( male, female) from each school have been selected the population has undergone Piaget’s mathematical recognition test and finally students have been selected from each grade the instruments utilized in this study are Piaget’s test Goodenough’s test, the grand mean of all lessons in the previous semester. Findings indicates that there is significant difference in Performance of students in 5 elementary grades in mathematical concepts abilities. There is significant difference between in elementary grades in spatial perception of point, concept of multiply and fraction, but there is not significant difference in other abilities. There is relation between cognitive mathematical abilities and difference elementary grade students. There is not relation between cognitive mathematical abilities and mental age. There is not significant difference between males and females mathematical concepts abilities. (P < )

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive mathematical abilities
  • Intellectual age
  • Academic Achievement
  • Piaget’s theory