نویسنده

چکیده

  توجه به میزان و کیفیت رضایت از زندگی مشترک زوجین از دیرباز مورد توجه بسیاری از متخصصان و درمانگران خانواده بوده است. بنابراین هنجاریابی پرسشنام ه رضایت ازدواج ( MSI ) هدف اصلی این پژوهش بود. این پرسشنامه یکی از کاربردی ‌ ترین آزمونهایی است که به این منظور ساخته شده است. برای هنجاریابی این آزمون، نسخۀ اصلی آن به فارسی ترجمه شد و 250 زوج ناراضی و250 زوج راضی از زندگی زناشویی آن را تکمیل کردند. بررسی اعتبار پرسشنامۀ رضایت ازدواج از طریق آلفای کرونباخ ضریب 95/0 را نشان می ‌ دهد که ضریب بسیار بالایی محسوب می ‌ شود. از روش همبستگی درونی برای تعیین میزان روایی مقیاسها استفاده شد و حداکثر آن ضریب 86/0 به ‌ دست آمد. روایی تفکیکی با مقایسۀ دو گروه راضی و ناراضی از ازدواج به ‌ دست آمد و با 95/0 اطمینان می ‌ توان گفت که بین دو گروه راضی و ناراضی از ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پرسشنامۀ رضایت از ازدواج به عنوان یک ابزار تشخیصی معتبر، پایا و روا قابلیت استفاده در موقعیت ‌ های تشخیص، درمان و پژوهشهای بالینی در زمینۀ مشکلات مربوط به نارضایتی از زندگی مشترک دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of Marriage Satisfaction Inventory

چکیده [English]

  Marriage satisfaction has been always of importance to most of the practitioners and family counselors. Marital Satisfaction Inventory is one of the most applied tools which is developed to diagnose marital conflicts. In order to evaluate validity and reliability of this questionnaire it was translated into Persian language and was given to couples who had marital satisfaction problems, and couples who had no marital satisfaction problems. Cronbach's alpha coefficient and internal consistency of individual scales was , which is really high. Reliability coefficients demonstrate the high stability of individual scales with the highest one, . Differential reliability was computed to compare the two groups of satisfied and non-satisfied couples and it could be said that the difference between two groups is significant at . This test can really differentiate between two groups successfully. This study showed that the questionnaire can be used as a reliable diagnostic means of screening, treatment and clinical research about couples who have conflicts over and unsatisfied with their marital lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Inventory
  • validity
  • consistency
  • Reliability