نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری فردی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ بودند. نمونه این پژوهش را ۵۰ نفر از این دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (گروه آزمایش ۲۵ نفر و گروه گواه ۲۵ نفر). پژوهش به روش تحقیق آزمایشی انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری فردی ـ اجتماعی کالیفرنیا بود. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای کنترل خشم)، در ۸ جلسه ۵/۱ ساعته ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزش، پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مهارتهای کنترل خشم موجب افزایش سازگاری فردی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. سطح معناداری در این پژوهش۰۰۱ / ۰ P < است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Anger Control Skills Training onIndividual-Social Adjustment of First-Grade Femal Secondary Education Students in Mahshahr

چکیده [English]

  This study was designed to investigate the effects of training anger control skills on individual social adjustment of female high school first grades in Mahshahr city. The subjects were all female high school first grades.The sample consist of students in two randomly selected groups. (Experimental group and control group). The measurement instrument, California individual social adjustment CTP- . the procedure was conducted according to pretest and post-test model with one control group, meaning that the individual-social adjustment was administered to both groups. First, the pretest revealed no significant difference. Then the experimental group was assigned to an -session training program. At the end of the experiment both the control and the experimental groups were tested again. The results then were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that training for anger control skills caused an increase individual-social adjustment of the female students in the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger control skills
  • individual and social adjustment