نویسنده

چکیده

  این پژوهش از نوع پژوهش‌های علّی ـ مقایسه‌ای است که با هدف مقایسه پردازش انتخابی اطلاعات و نقش توجه آگاهانه در این فرایند در اختلال‌های اضطرابی صورت گرفته است. بدین منظور سه گروه 15 نفری از آزمودنی‌ها شامل گروه افراد بهنجار (به‌صورت تصادفی نظام‌مند از بین همراهان بیماران انتخاب شدند)، گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر (GAD) و گروه بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از بین بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی روان‌شناسی و مطب‌های خصوصی روانپزشکی در شهر نیشابور به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در یک موقعیت آزمایشی با آزمون استروپ و آزمون بازشناسی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سوگیری توجه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر در مقایسه با دو گروه دیگر، به سمت نشانه‌های تهدید بدنی و اجتماعی است   (P < 0/01 ) . در حالی که سوگیری توجه بیماران مبتلا به اختلال PTSD فقط به سمت نشانه‌های تهدید مربوط به PTSD است و این محرک‌ها را به طور انتخابی پردازش می‌کنند (P < 0/01 ) . یکی دیگر از یافته‌های پژوهش این بود که علی‌رغم پردازش بیشتر نشانه‌های تهدید بدنی و اجتماعی در گروه مبتلا به GAD و نیز نشانه‌های تهدید مربوط به PTSD در گروه مبتلا به PTSD ، از نظر یادآوری این نشانه‌ها بعد از آزمایش بین سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0/05 ) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Selective Processing of Data on the Threat in Patients With Released AnixietyDisorder and Post-Traumatic Stress Disorder

چکیده [English]

  This research is of causal-comparative research type done with the aim of comparing selective information processing and the role of cognitive attention in the process of anxiety disorders (GAD and PTSD). In this research three groups of subjects including a normal group, the group with generalized anxiety disorder and the group of cases with post-traumatic stress disorders (selected of psychological clinics and private psychiatrics clinics in Neyshabour) were selected randomly and then tested in a stroop test and a recognition test. The results of the study indicated that patients with generalized anixiety disorder was compared with other groups, their attention bias was toward signs of physical and social threat. Although patients with PTSD showed attention bias just toward threatening signs of PTSD, processing these stimuli selectively. One other findings of the study indicates that in contrast with more processing of signs of social and physical threat in the generalized anxiety disorder group and threat signs related to PTSD group, three groups were related to remembering the sings after the test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selective processing of Data
  • threat
  • Released Anxiety Disorder
  • post traumatic stress disorder