نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش شناسایی گونه‌های مختلف کمال‌گرایی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرمشهر و مقایسۀ اضطراب ریاضی دانش‌آموزان بر مبنای گونۀ کمال‌گرایی آنها بود. به این منظور نمونه‌ای به حجم 232 دانش‌آموز (120 پسر و 112 دختر) به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مدارس دخترانه و پسرانۀ شهرستان خرمشهر در سال تحصیلی 87 ـ 1386 انتخاب شد. برای سنجش کمال‌گرایی و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان به ترتیب از مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست و مقیاس اضطراب ریاضی فنما ـ شرمن استفاده شده است. ملاک اطلاع بیزی (BIC) نشان داد که با مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست دانش‌آموزان را می‌توان به سه گروه تفکیک کرد. با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه‌ای دانش‌آموزان به سه گروه کمال‌گرای بهنجار، کمال‌گرای نابهنجار و ناکمال‌گرا رده‌بندی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که اضطراب ریاضی بین انواع گونه‌های کمال‌گرایی اختلاف معنادار دارد (05/0 P < ). با استفاده از آزمون تعقیبی شفه مشخص شد که دانش‌آموزان کمال‌گرای بهنجار، اضطراب ریاضی کمتری در مقایسه با دانش‌آموزان کمال‌گرای نابهنجار و ناکمال‌گرا دارند (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Compare the Mathematics Anxiety Based on Perfectionism Typology Among Khoramshahr High School Prep Students

چکیده [English]

  The purpose of the present research was to compare mathematics anxiety among high school prep students based on perfectionism typology. In order to accomplish the study, the subjects composed of students ( boys and girls) were randomly selected with multistage sampling from Khoramshahr high school prep schools. Perfectionism and mathematics anxiety were measured using Frost's Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) and Fennema-Sherman's Mathematics Anxiety Scale (MAS) respectively. Based on the results of this study and according to Bayesian Information Criterion (BIC), supported by FMPS, students can be classified into three groups. Using cluster analysis the students were classified into normal perfectionism, non-normal perfectionism and non-perfectionism types. The One way ANOVA result showed that the mean mathematics anxiety had differed significantly among the three groups of students (P < ). The results of Scheffe test also showed that normal perfectionism students had less mathematics anxiety than other students (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • perfectionism
  • Mathematics Education