نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتماد بین‌فردی، خودکار آمدی، پایبندی مذهبی و بخشش با باور‌های دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای انجام شد. به همین منظور از بین کل اهالی شهر اصفهان (حدود 1000000 نفر) به‌عنوان جامعه آماری، حدود 500 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش طی نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی ژاندا، پرسشنامه اعتماد بین‌فردی محقق‌ساخته، پرسشنامه پایبندی مذهبی اتکینزو هاودون و پرسشنامه بخشش تامپسون و همکاران بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و گام ‌به‌گام بررسی شده است. نتایج نشان داد از بین کلیه متغیر‌های پژوهش در رگرسیون همزمان فقط اعتماد بین فردی دارای توان پیش‌بینی معنا‌دار برای باور‌های دنیای عادلانه توزیعی و اعتماد بین فردی و نیز خودکارآمدی و توسل به نیرو‌های مافوق بشری دارای توان پیش‌بینی معنا‌دار برای باور‌های عادلانه رویه‌ای می‌باشند. در رگرسیون گام به گام در گام اول اعتماد بین‌فردی و در گام دوم توسل به نیرو‌های مافوق بشری دارای توان پیش‌بینی معنا‌دار برای باور‌های دنیای عادلانه توزیعی بودند و برای باورهای دنیای عادلانه رویه‌ای در گام اول اعتماد بین فردی، در گام دوم توسل به نیرو‌های مافوق بشری در گام سوم خودکارآمدی، در گام چهارم بخشش دیگران و در گام پنجم بخشش خود دارای توان پیش‌بینی معنا‌دار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Interpersonal Trusts,Forgiveness, Self-Efficacy and Religiosity with Procedural and Distributive Beliefs of a Just World

چکیده [English]

  This study was conducted to examine the relationship between interpersonal trust, self-efficacy, religiosity and forgiveness with procedural and distributive beliefs of a just world. For this purpose, of a statistical population of in isfahan, some were selected to respond in several stages of sampling to the research questionnaire and measured using Pearson’s correlation coefficient, by regression concurrent and stepwise anlysis by regression. Out of all the research variables for concurrent regression , only interpersonal trust a signification predictability of a procedural beliefs of a just world and interpersonal trust, Self-efficacy and high power a significant predictability of a distributive belief of a just world. In the step-by- step regression, firstly interpersonal trust and secondly high power were significantly predictive of the procedural beliefs of a just world in the step-by-step, in the firstly step , Interpersonal trust , secondly high power, thirdly self-efficacy fourthly other forgiveness and fifthly self-forgiveness were significantly predicative of the distributive beliefs of a just world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal trust
  • self efficacy
  • religiosity
  • Forgiveness procedural belies of a just world
  • distributive beliefs of a just world