نویسندگان

چکیده

این پژوهش در سال 1387، با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی در بین کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده و به روش میدانی اجرا گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته، حاوی سه قسمت اطلاعات فردی شامل 3 سؤال، پرسشنامه جامعه‌پذیری شامل 25 سؤال و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری شامل 35 سؤال (در 8 حیطه) است. پایایی پرسشنامه برای دو قسمت جامعه‌پذیری و کیفیت زندگی کاری به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به ترتیب با ضریب آلفای 95/0 و 91/0 تأیید شد. همچنین روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. تعداد نمونه 163 نفر محاسبه شد و به شکل تصادفی طبقه‌بندی شده از بین تیپ‌های پنجگانه سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انتخاب گردید. نتایج تحقیق وجود رابطه مستقیم و معنادار (01/0 >P) سطح کیفیت زندگی کاری و تمامی 8 بعد آن شامل پرداخت کافی و منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، ایجاد فرصت رشد و امنیت مستمر، نقش قانون و قانونگرایی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیتهای انسانی با جامعه‌پذیری سازمانی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Quality of Work Life and Organizational Socialization in Social Security Organization of Esfahan Province

چکیده [English]

  The aim of this research was to analyze the relationship between quality of work life and organizational socialization in selected population of the study. This survey was descriptive –correlated surveys and has done in street method, Information collecting tool have created researcher questionnaires include three parts involving individually= ,socialization= and quality of work life information in questions, respectively, which divided to eight areas .Reliability of questionnaire have examined for both parts socialization and quality of work life by Cronbach's " " and admitted by coefficient ( & respectively), Its validity has also accepted by manipulations and specialists. The selected sampling for study was personal of five different types of social security organization's sections, based on randomized classification sampling. The result of this research respresented a directed and meaningful relationship between quality of work life and all of eight areas, include sufficient and fair salary, healthy and secure environment, opportunity creation for a continually evolution and security, the role of rule and respect to rule, social dependence of work life whole space of work life, unity social correlation and extend human capabilities with organizational socialization.