نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش‌آموزان ممتاز و عادی پسر دوره متوسطه شهرستان اشنویه است. بدین منظور 249 دانش ‌ آموز به عنوان نمونه (115 دانش ‌ آموز ممتاز و 134 دانش ‌ آموز عادی) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های هوش هیجانی شاته و همکاران ، خودکارآمدی شرر و همکاران و سلامت عمومی گلدنبرگ استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان در هر دو گروه از دانش‌آموزان رابطه معناداری دارد (01/0 > P ). همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانش‌آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0> P ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence With Self- Efficacy and Mental Health in Successes and Non- Successes Students

چکیده [English]

  This paper examines the relationship between emotional intelligence with self- efficacy and mental health in students. For this purpose, students were randomly selected ( successful students and non- successful). The instruments of this study were Schutte emotional intelligence Scale sherer Self - efficacy scale and Goldenberg Mental Health Scale. Results indicated that there is a significant relationship between emotional intelligence with self-efficacy and mental health (P < ). Also, results showed that the men score of emotional intelligence, self- efficacy and mental health in successful student s is higher than non- successful (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Self-efficacy
  • mental health
  • successful students