نویسندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی مقایسه‌ای بهداشت روانی، رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش‌آموزان (دختر و پسر) کم‌توان ذهنی و عادی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های بهداشت روانی ( SCL-)، رضایت زناشویی (ENRICH) و ابراز وجود (ASRI) بر روی 414 مورد از والدین دانش‌آموزان (دختر و پسر) کم‌توان ذهنی و عادی اجرا شد. میانگین داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون t گروههای مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین بهداشت روانی، رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش‌آموزان (دختر و پسر) کم‌توان ذهنی و عادی تفاوت معناداری در سطح (P < 0/01) وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش تشکیل کلاسهای آموزش خانواده با هدف آموزش والدین دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و معلول در مدارس استثنایی و کمک مالی از طرف دولت به این گروه از والدین پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Mental Health, Marriage Satisfaction and Assertiveness between Parents of Mental Retarded and Normal (Girl and Boy) of Primary School's Student in West Azerbaijan

چکیده [English]

The purpose of this study was the comparison of mental health, marriage satisfaction and assertiveness between parents of mental retarded and normal (girl and boy) students. In these research  parents of mental retarded and normal (girl and boy) who their children's were studding primary schools in west Azerbaijan were selected randomly and examined for obtaining the necessary in formation about groups. We used  questioners: (SCL- ), (ENRICH) and (ASRI). The data collected were analyzed by independent t test. The statically results were showed that: means of scores between groups in  variables (mental health, marriage satisfaction and assertiveness) were significantly different (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • marriage satisfaction
  • assertiveness
  • mental retarded
  • Parents