نویسندگان

چکیده

  این پژوهش به ‌ منظور بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ انگیزۀ پیشرفت و سرسختی روان ‌ شناختی با هیجان ‌ خواهی و مس ؤ ولیت ‌ پذیری در میان کارکنان شعبه‌های بانک مسکن شهر اصفهان در سال 1386 انجام شده است. نمونۀ مورد بررسی 132 نفر از کارکنان شعبه‌های بانک مسکن شهر اصفهان بودند که با روش نمونه ‌ گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. این کارکنان پرسشنامه ‌ های سنجش انگیزۀ پیشرفت (گرفته شده از پرسشنامۀ توصیف خود گیزلی ، 1971) ، سرسختی روان ‌ شناختی (پرسشنامۀ کیامرثی و همکاران، 1377) ، هیجان ‌ خواهی (فرم کوتاه زاکرمن ، 1979) و سنجش مس ؤ ولیت ‌ پذیری (پرسشنامۀ گاف ، 1987) را تکمیل کردند. در این پژوهش از   آزمون ‌ های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که انگیزۀ پیشرفت با هیجان ‌ خواهی رابطۀ منفی و معن ا دار (05/0 >P و 38/0-=r) ولی با مس ؤ ولیت ‌ پذیری رابطۀ مثبت و معن ا داری دارد (01/0 >P و 29/0=r) ؛ همچنین سرسختی روان ‌ شناختی با هیجان ‌ خواهی رابطۀ مثبت و معن ا داری دارد (01/0 >P و 59/0=r)، اما با مس ؤ ولیت ‌ پذیری رابطه ندارد (05/0 P و 62/0= R ) از همبستگی سادۀ هر یک از آنها بیشتر بود. در نهایت همبستگی چندگانۀ انگیزۀ پیشرفت و سرسختی روان ‌ شناختی با مس ؤ ولیت ‌ پذیری (05/0 >P و 31/0= R ) از همبستگی سادۀ هر یک از آنها بیشتر بود. به‌طور کلی یافته ‌ های این پژوهش بیانگر ارتباط دو متغیر شخصیتی انگیزۀ پیشرفت و سرسختی روان ‌ شناختی با دو متغیر مهم مس ؤ ولیت ‌ پذیری و هیجان ‌ خواهی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Achievement Motiveand Psychological Hardiness with Sensation–Seeking and Accountability

چکیده [English]

  The aim of this research was to study the simple and multiple relationships of achievement motive and psychological hardiness with sensation–seeking and accountability among employees of different branches of a bank in Isfahan .A random sample of was selected. The sample completed the three research questionnaires. By applying correlation and regression analysis, the results indicated that the achievement motive had a negative and significant relationship with sensation–seeking (r= , P < ), but a positive and significant relation with accountability (r= , P < ). Also psychological hardiness had a positive and significant relation with sensation–seeking (r= , P < ), but had no a significant relation with accountability (P> ). In addition to this, multiple correlation of achievement motive and psychological hardiness with sensation–seeking (R= , P < ) were higher than each variable alone. Furthermore, multiple correlation of achievement motive and psychological hardiness with accountability (R= , P < ) were higher than their simple correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement motive
  • psychological hardiness
  • Sensation- seeking
  • accountability