نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش مطالعه تأثیر برد و باخت بر کیفیت نیمرخ خلق و خو و غلظت کورتیزول بزاق در هندبالیست‌های زن بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است. آزمودنی‌های این پژوهش را 10 دانشجوی دختر هندبالیست شرکت‌کننده در مسابقات سراسری دانشگاهی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن 78/1 ± 80/22 سال، 90/4 ± 87/163 سانتی‌متر و 21/6 ± 97/59 کیلوگرم تشکیل دادند. نمونه‌های بزاقی 30 دقیقه و فوراً قبل، بین دو نیمه، بلافاصله بعد و 30 دقیقه پس از پایان رقابت جمع‌آوری شد. ورزشکاران قبل و بعد از مسابقه پرسشنامه مربوط به حالات خلقی را تکمیل کردند. وضعیت کیفیت خلق و خوی آزمودنی‌ها با پرسشنامۀ 65 سؤالی خلق و خوی ورزشکاران (POMS) که مک‌نیر و همکاران (1992) تهیه و استاندارد کرده‌اند و کورتیزول بزاقی ورزشکاران به روش الایزا اندازه‌گیری شد. از طرح تحقیق تک‌گروهی و آزمون‌های تحلیل واریانس یکراهه با اندازه‌گیری‌های مکرر و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد سطوح کورتیزول و نمره مجموعه اختلالات خلقی آزمون POMS به‌طور معناداری در طی مسابقه با قبل اختلاف معنادار داشت (05/0 P < ). داده‌ها نشان داد برد و باخت بر هورمون کورتیزول که از شاخص‌های استرس است تأثیرگذار است و شرکت در رقابت موجب افزایش نمره مجموعه اختلالات خلقی هندبالیست‌های زن می‌گردد که این افزایش در بازی باخت مشهودتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Winning / Losing on Profiles of Mood States and Salivary Cortisol Concentration in Female Handball Player

چکیده [English]

  The aim of this study was to determine the effect of winning / losing on profiles of mood states and salivary cortisol concentration in female handball player. The methodology used in this study was quasi-experimental design. The subjects were healthy female university students whit mean age yr, height cm and weight kg who were members of a handball club. Salivary cortisol were measured in samples taken min and min before, during and min and min after a handball competition and were determined by ELISA. Profiles of mood states (POMS) were obtained before (Pre) and after competition (Post). The validity and reliability hawe been reported in literature. Data were analyzed by using repeated measures ANOVA and pearson correlation. The differences were accepted at alpha . In the samples taken after playing handball, there was an increasement in the levels of salivary cortisol, and the profile of mood states score increased significantly during competition compared with pre . The results suggest that cortisol changes during handball competition are influenced by winning or losing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Mood
  • Winning / Losing