نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشی گروه‌‌درمانی ‌شناختی به شیوۀ منطقی ـ عاطفی ـ رفتاری با روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان بود. به این منظور 30 بیمار مبتلا به این اختلال از میان مراجعه‌کنندگان به درمانگاه روانپزشکی نور شهر اصفهان که با نظر روانپزشک تشخیص افسردگی دریافت نموده و نیز از پرسشنامۀ افسردگی بک نمره‌ای بین 17 تا 30 کسب کرده بودند و هیچ‌گونه اختلال طبی دیگری نداشته و در حال حاضر تحت درمان دیگری قرار نداشتند، انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی 15 نفری قرار گرفتند. جلسات گروه‌درمانی‌ شناختی به روش منطقی‌ـ عاطفی‌ـ رفتاری الیس به صورت 10 جلسۀ 90 دقیقه‌ای یک بار در هفته بود. اعضای گروه هومیوپاتی نیز با اخذ مجوز از روانپزشک به پزشک هومیوپات ارجاع داده شده و به مدت 6 ماه به صورت انفرادی تحت درمان با داروهای هومیوپاتی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخلات، دو گروه آزمایش دوباره با این پرسشنامه به‌عنوان پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: ارزیابی روانپزشکی طبق معیارهای DSM-IV-TR، پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی و پرسشنامۀ سنجش افسردگی بک. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کواریانس به‌منظور مقایسۀ تأثیر گروه‌‌درمانی‌ شناختی و هومیوپاتی بر میزان افسردگی و ازآزمون t همبسته برای بررسی اثربخشی دو روش مداخله به‌طور جداگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که به‌کارگیری هر دو روش درمانی میزان افسردگی بیماران را کاهش داده است (05/0≥P). همچنین نتایج نشان داد بین دو روش درمان از نظر اثربخشی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Comparetive Efficacy of Group Cognitive Therapy Based on Rational Emotive Behavior Technique With Homeopathy Method on Women's Depression Disoreler

چکیده [English]

  The aim of this study was to examine the efficacy of Cognitive Group Therapy based on Rational– Emotive Behaviour Techniques and Homeopathy in the treatment of Depression. For this reason, among the patients consulting to Isfahan psychiatric clinic (Noor), having obtained a score between to on the Beck' s Depression Inventory, and further diagnosed by a psychiatrist assessment to have been suffering from Depression, female patients were selected and assigned to experimental groups randomly. weekly sessions of Cognitive Group Therapy based on Rational– Emotive Behavioral techniques was administered to the experimental group . The subjects of Homeopathy group by kind permission of the psychiatrist were referred to the homeopath and treated by the homeopathic remedies for months ,individually. At the end of interventions, the Beck's Depression Inventory was administered to both experimental groups as post-test for the second time. The measuring instruments were: Psychiatric assessment, Demographic questionnaire and Beck's Depression Inventory. Data analysis involved both descriptive and inferential statistics including: Frequency, Frequency percentage, Covariance and dependent T- test. The results of data analysis revealed that both therapeutic methods were effective in the treatment of Depression (P ≥ ). No differences among treatment conditions at post-test were observed (P ≥ ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Depression in Women
  • Cognitive Group Therapy
  • Rational- Emotive Behavior Therapy
  • Homeopathy