نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع تحصیلی سوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان است. این پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 87 ـ86 تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش برای انتخاب مدارس خوشه‌ای چند مرحله‌ای و برای انتخاب آزمودنی‌ها بر اساس امتیاز مشکلات رفتاری آنها است. بدین ترتیب که از 5 ناحیه آموزش و پرورش اصفهان، یک ناحیه به‌طور تصادفی انتخاب و سپس از این ناحیه یک دبستان دخترانه و یک دبستان پسرانه به طور تصادفی انتخاب شد. آنگاه از این دو مدرسه با انجام پیش‌آزمون از کلیه دانش‌آموزان پایه سوم تا پنجم، 96 نفر دانش‌آموز که دارای مشکلات رفتاری بودند مشخص و به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، سپس این 96 نفر به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. به مادران گروه آزمایشی طی 9 جلسه آموزش مهارتهای زندگی داده شد. همچنین به‌منظور بررسی میزان مشکلات رفتاری از آزمون مشکلات رفتاری راتر (9/0 = ) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری (001/0P < ) وجود دارد و آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Grade of Elementary School in Isfahan City in the Academic Year

چکیده [English]

  The purpose of this research is study the effect of life skills to mother in order to behavior problems decrease of students in primary schools in Isfahan. This half experimental research is, pre-exam, sup-exam type with controls group. Statistical’s social is made up of students in elementary school (include third grade till five grade in Isfahan between the years of ). The way of sampling in research in order to selection of schools is life a cluster in poly stage and in order to selection of examination is based on the advantage of their behavior problems. So between the five regions of education in Isfahan, one of them accidentally was selected. And then of this region, one primary schools accidentally was selected for girls and the other one was selected for boys. Between these two elementary schools they did test the student in grad. And about student who had behavior problems were distinguished and were selected as statistical’s sample and then were divided into exam and control group. It was given some life skills to mothers in exam group during sessions. The result of research showed that teaching of life skills to mothers in exam group to compare with control group is decreasing students’ problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching of life skills to mothers
  • Behavior problems
  • The students in elementary schools in grade till fifth grade