نویسنده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی بزرگسالی با رفتارهای مدنی سازمانی در بین کارکنان یک کارخانۀ صنعتی در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان بوده است. در این پژوهش سبکهای دلبستگی بزرگسالی متغیرهای پیش‌بین و رفتارهای مدنی سازمانی و ابعاد آن متغیرهای ملاک بودند. 183 نفر از کارکنان یک کارخانۀ صنعتی به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی (همبستگی) بود. آزمودنی‌ها، پرسشنامه‌های سبکهای دلبستگی بزرگسالی و رفتارهای فرانقش را تکمیل کردند. در این پژوهش روش آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام به‌کار برده شد. نتایج نشان داد آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بیشتر به انجام رفتارهای مدنی سازمانی اقدام می‌کنند. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون هم سهم معنادار متغیرهای پیش‌بین را در پیش‌بینی متغیرهای ملاک نشان داد و مشخص ساخت سبک دلبستگی می‌تواند رفتارهای مدنی سازمانی را به خوبی پیش‌بینی ‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationships between Adult Attachment Styles and Organizational Citizenship Behaviors Among Employees of an Industrial Factory in Isfahan

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between adult attachment styles and organizational citizenship behaviors among employees of an industrial factory in Isfahan province. In this study adualt attachment styles were predictive variables and organizational citizenship behaviors and it,s dimensions were criterion variables. In this study, employees of an industrial factory in Isfahan province were selected via simple random sampling. Subjects were to complete Adult Attachment Inventory (AAI), and Extra-Role Behaviors Inventory (ERBI). Correlation and stepwise regression analyses were used to analyze the data of this study. The results showed that participant with secure attachment styles have exhibited much more organizational citizenship behaviors than participant with avoidant and ambivalent attachment styles. In addition, the results also showed that predictive variables have meaningful contribution in prediction of the criterion variables. The results also showed that adualt attachment style is able to predict organizational citizenship behaviors in a powerful manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adualt attachment styles
  • secure attachment styles
  • avoidant attachment styles
  • ambivalent attachment styles
  • extra-role behavior
  • organizational citizenship behaviors