نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) و ادراک فرزند از آن شیوه‌ها با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان در شهر تهران، انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 81 ـ 80 و همچنین مادران آنها که دارای حداقل تحصیلات پنجم ابتدایی و بالاتر بوده‌اند، تشکیل می‌دهد. تعداد 388 نفر دانش‌آموز و مادران آنان به‌صورت تصادفی چند مرحله‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. پرسشنامۀ اقتدار والدین بورای (30 سؤال)، پرسشنامۀ سبکهای فرزندپروری ادراک شده مکلون و مررل (18 سؤال)، مقیاس مکان کنترل نوویکی و استریکلند (40 سؤال) و آزمون خودپنداره تنسی (84 سؤال) اجرا شد. نتایج نشان داد که بین شیوه‌های فرزندپروری مادر با مکان کنترل و خودپنداره رابطه معناداری وجود ندارد (05/0 P> ). اما بین ادراک دانش‌آموزان از شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) با مکان کنترل و خودپنداره رابطه معناداری مشاهده شد (0001/0 P < ). یافته‌ها نشان داد که ادراک فرزندان از شیوه‌های فرزندپروری به‌عنوان یک عامل اثرگذار بیرونی قدرت تبیین بهتری برای شکل‌گیری مکان کنترل و خودپنداره فرزند در مقایسه با نگرش مادر به این شیوه‌ها می‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Investigate the Relationship Between MotherParenting Styles and Their Children's Perception

چکیده [English]

  The aim of the present study was to investigate the relationship between mother's attitudes towards children practices whith child perception of those styles, locus of control and self-concept. The sample consisted of thired grade males in the junior high school students and their literate were selected from five educational districts in Tehran who completed the parental Authority Questionnaire, Parenting Style Survey, Nowicki-Strickland Locus of Control Scale and Tennessee Self-concept Test. The data were analyzed using correlational and one-way-analysis of variance. The results of the study are so follow: The relationship between nother's attitude toward childrearing practice and child's perception of those styles was not statistically significant. The relationship between mother's attitude toward childrearing practice, child locus of control and self-concept were not significant, but the relationship between child's perception of their mother's parenting style, child's locus of control and self-concept were statistically significant. The relationship between locus of control and self-concept was also statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childrearing practices
  • child perception
  • Locus of Control
  • self-concept