نویسندگان

چکیده

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین نگرش به عوامل انسانی مؤثر در بهره‌وری و سبک رهبری با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران در مهرماه 1386 صورت گرفته است.   هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش به عوامل انسانی مؤثر در بهره‌وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در کارکنان بوده است. بدین منظور 50 نفر از سرپرستان و 260 نفر از کارکنان تحت نظارت آنان از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل نگرش‌سنج عوامل و موانع انسانی بهره‌وری، پرسشنامه‌های تعیین سبک رهبری، توصیف رفتار رهبری و تعهد سازمانی پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش بین نگرش سرپرستان به عوامل انسانی مؤثر در بهره‌وری و تعهد سازمانی زیردستان (05/0 P < ) و بین سبک رهبری سرپرستان و تعهد سازمانی زیردستان (05/0 P < ) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ممکن است نگرش سرپرستان سبک رهبری آنان را پیش‌بینی کند. ولی بین نگرش سرپرستان و توصیف رفتار رهبری توسط زیردستان رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Attitude Toward Human Effective Factors in Productivity and Leadership Style with Organizational Commitment Among the Personnel of lran Telecomunication Company

چکیده [English]

  Purpose of this study was to explore relationship between human factors which are effective on productivity, leadership style and organizational commitment among lran Telecommunication Company employees senior managers and inferior employess were selected as sample Using stratified random sampling and answered to research tools containing effective human factors and obstacles on productivity questionnaire, Leadership style questionnaire, Leadership Behavior Description questionnaire and Organizational Commitment questionnaire. Based on obtained results, there are significant relations between senior manager's attitude to effective human factors on productivity and organizational commitment of inferiors and commitment of inferiors at the and between senior manager's attitude and their leadership style. Also Ther was no significant relation between effective human factors on productivity and description of leadership behavior in inferiors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human Effective factors in productivity
  • Leadership Style
  • Description of Leadership Behavior
  • Organizational Commitment