نویسندگان

چکیده

  این تحقیق هیجان‌های بیان شده در اشعار غنایی دیوان پنج شاعر مشهور، عطار، مولوی، سعدی، حافظ و شهریار را بررسی و مقایسه می‌کند. با نمونه‌گیری تصادفی، از میان اشعار این شاعران نمونه انتخاب شد و فهرستی تدوین گردید که دارای اعتبار محتوا و پایایی 90/0 بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که 5 الی 19 درصد اشعار این دیوان‌ها هیجان‌های مشخصی را بیان می‌کند که هیجان عشق، غم و شادی از جمله آنها بودند و با فراوانی بالا در دیوان‌ها مشاهده شد. بیان هیجان عشق در همه این پنج دیوان در صدر قرار دارد، ولی هیجان غم در سروده‌های شهریار و شادی در شعرهای مولوی بیشتر دیده می‌شود. این حالتهای هیجانی مثبت و منفی که با شدت بالایی سروده شده‌اند، در دیوان‌ها متفاوت از یکدیگر بوده و با ویژگیهای شخصی هر یک از شاعران مطابقت دارد و تیپ شخصیتی ـ هیجانی خاصی را پیشنهاد می‌کند که نشان‌دهنده بیان هیجانی با شدت بالاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Expressed Emotions in the Poems of Iranian Famous Poets

چکیده [English]

This research is about the expressed emotions in the complete works of lyrical poems from Attar, Molavy, Sady, Hafez and Sahriar. Sample was chosen by random and analyzed by a valiable and reliable ( = ) chek list. Research findings indicated to percent of complet works to express clear emotion. Types of emotions including Love emotion, sadness and then happiness had high frequency. These positive and negative emotions had high intensity. Expressed emotions in the poems are different in each poem book and they match with the features of each poet s personality and they show certain personality-emotional type of the poets expressing emotions of high intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lyrical poems
  • type of emotions
  • emotional intensity
  • personality-emotional type