نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیص آسیب‌های روانی سازمانی در سازمان‌های صنعتی‌ـ تولیدی و خدماتی‌ـ اداری اصفهان در سال
84 ـ1383 به مرحله اجرا در آمد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از بین کارکنان و کارگران سطح عملیاتی سازمان‌های صنعتی ـ تولیدی 730 نفر و از بین کارکنان و کارگران سازمان‌های خدماتی‌ـ اداری 885 نفر (در مجموع 1615 نفر) با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند. با استفاده از مصاحبه مقدماتی و استفاده از سازه‌های نظری موجود و استفاده از نظر صاحبنظران، پرسشنامه‌ای که شامل 148 سؤال بود ساخته شد و در اجرای آزمایشی بر روی 80 نفر از کارکنان سازمان‌های صنعتی‌ـ تولیدی و 80 نفر از کارکنان سازمان‌های خدماتی‌ـ اداری، پرسشنامه‌ای 56 سؤالی از آن استخراج شد. ملاک انتخاب سؤال‌ها داشتن همبستگی مثبت با کل آزمون و داشتن بار عاملی مثبت و بالای 4/0 بود. پس از انتخاب سؤال‌ها و اجرای آن بر روی کلیه نمونه پژوهش (1615 نفر)، روایی سازه آزمون با استفاده از تحلیل عوامل اکتشافی و با چرخش از نوع واریماکس مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل عاملی شش عامل استخراج شد. این شش عامل قادر بوده‌اند، در مجموع 668/66 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. نتایج بازآزمایی نیز نشان داد ضرایب بازآزمایی عوامل ششگانه به ترتیب معادل 75/0، 58/0، 58/0، 73/0، 50/0 و 72/0 بوده که در سطح 01/0P < معنادار بوده‌اند. ضریب بازآزمایی کل آزمون نیز معادل 62/0 محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Standardization of Organizational Psycho-Pathologic Diagnostic Test

چکیده [English]

The main purpose of this research was to construct and standardize an organizational psycho-pathologic diagnostic test among industrial-productive and administrative-serving Organizations in Isfahan city. For this purpose the first organizational psycho-pathologic diagnostic questionnaire was prepared with questions on the basis of preliminary administration on workers ( from industrial-productive and from administrative-serving Organizations) and theoretical constructions. Then, operant workers were randomly selected ( from industrial-productive and from administrative-serving Organizations) and the questionnaire was administered to them. Finally, items were selected for organizational psycho-pathologic diagnostic test on the basis of two criteria including positive correlation with a total score of test and positive factorial load on only one factor. The construct validity of the test was investigated with an exploratory factor analysis and Varimax method of rotation. Six factors were found: dramatic (with questions), depressed (with questions), psychotic (with questions), paranoid (with questions), anxious (with questions), obsessive-compulsive (with questions), organizations. These six factors accounted for percent of the total scales variance. Eigen value of this factors were and . Internal consistency and test-retest reliability showed that the alpha for six sub-scales was. and respectively. The split-half coefficients also were. and respectively. The result of test-retest showed that timing reliability coefficients of the scale and sub-scales were. and and the total was significant (P < ) the total test-retest coefficients also were in addition to evidences related to the validity and reliability questionnaire, statistical standards, such as mean, standard deviation, percentile ranks (from to percentile ranks) and standard scores (such as Z,T and Stanine scores) was also prepared and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational psycho-pathologic diagnostic test-dramatic organization
  • depressed organization-psychotic organization
  • obsessive-compulsive organization
  • anxious organization