نویسنده

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی ـ شادکامی (DHS) بود. 109 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی مقیاس افسردگی ـ شادکامی با استفاده‌ از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 93/0 و 79/0 به‌دست آمد. روایی مقیاس افسردگی‌ـ شادکامی با استفاده‌ از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) برآورد شد. بین مقیاس افسردگی ـ شادکامی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی مثبت و معنادار (811/0) و بین مقیاس افسردگی ـ شادکامی و پرسشنامه افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار (727/0-) به‌دست آمد. سطح معناداری در این محاسبات 0001/0 P < بوده است. به طور کلی نتایج نشان داد نسخه فارسی مقیاس افسردگی‌ـ شادکامی از پایایی و روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Reliability and Validity of Depression-Happiness Scale (DHS)

چکیده [English]

The main objective in this study was to examine the reliability and validity of Depression-Happiness Scale (DHS). Therefore, a sample of students from Islamic Azad University of Azadshahr was randomly chosen. The reliability of DHS was tested through three methods of Cronbach's alpha, test-retest. The correlation coefficients were and respectively. The validity of DHS was evaluated through construct validity and administration of both Oxford Happiness Inventory (OHI) and Beck depressing Inventory (BDI). A significant positive correlation coefficient of emerged between DHS and OHI this correlation for BDI was with . In general, The Persian Version of Depressing-Happiness Scale showed to have fairly acceptable level of reliability and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • validity
  • Depression-Happiness Scale (DHS)
  • Oxford Happiness Inventory (OHI)
  • Beck Depression Inventory (BDI)