نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن (تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله‌ای و تعهد پیوستگی) از طریق متغیرهای مشارکت در تصمیم‌گیری، خدمت به عموم، چشم‌انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی، میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی، رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به‌کار، رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران در یک سازمان دولتی اجرا شده است. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش 319 زن و مرد به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) و مقیاس‌های هفده‌گانه برای سنجش متغیرهای پیش‌بین بوده که شواهد مربوط به روایی و پایایی آنها برحسب آلفای کرونباخ بین 4/0 و 87/0 و برحسب بازآزمایی بین 67/0 تا 91/0 بوده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که طی شش گام؛ دلبستگی شغلی، مشارکت در تصمیم‌گیری، رضایت از پرداخت، چشم‌انداز شغلی، فرصت ترفیع و ترک خدمت با ضریب همبستگی چندگانه 681/0 قادر به تبیین 45 درصد از واریانس تعهد همانندسازی شده هستند. برای تعهد مبادله‌ای طی شش گام به ترتیب کیفیت سرپرستی، چشم‌انداز شغلی، دلبستگی شغلی، رضایت از پرداخت، رضایت از همکاران و میل به ماندن با ضریب همبستگی چندگانه 658/0 قادر به تبیین 43 درصد از واریانس تعهد مبادله‌ای بوده‌اند. برای تعهد پیوستگی طی شش گام کیفیت سرپرستی، فرصت ترفیع، مشارکت در تصمیم‌گیری، رضایت از پرداخت، میل به ماندن و رضایت از همکاران با ضریب همبستگی چندگانه 75/0 قادر به تبیین 55 درصد از واریانس تعهد پیوستگی بوده‌اند. برای تعهد سازمانی کلی کیفیت سرپرستی، میل به ماندن، فرصت ترفیع، رضایت از پرداخت، چشم‌انداز شغلی، رضایت از همکاران، مشارکت در تصمیم‌گیری و دلبستگی شغلی با ضریب همبستگی چندگانه 819/0 قادر به تبیین 67 درصد از واریانس تعهد سازمانی کلی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Organizational Commitment and their Components from Seven Personel and Organizational Variables

چکیده [English]

The aim of this study was to predict the organizational commitment and their components (i.e Identificational, Exchange, and Affiliation commitment) from seventeen variables including participation to decision making, organizational citizenship behaviors, job perspective, confidence in supervisor, pay satisfaction, promotion opportunity, internal motivation, supervising quality, desire to remain turnover intention, job attachment, work attachment and satisfaction with supervisor and coworkers. In order to reach the goals of the research, participants (male and female) were randomly selected from a public organization's personnel. Balfor and Wechsler's ( ) scale were used for measurement of the organizationa commitment and their components. The validity and reliability of the research instruments were investigated and verified. Stepwise regression analysis was used for data analysis. The results showed that in six steps: job attachment, participation in decision making, pay satisfaction, job perspective, promotion opportunity, and turnover intention were multiple correlation coefficient with identificational commitment and they are able to explain percent of this variable variance. The exchange commitment results showed that in six steps: supervision quality, job perspective, job attachment, pay satisfaction, satisfaction with coworkers and desire to remain have multiple correlation coefficient with exchange commitment and they are able to explain percent of this variable variance. For affiliation commitment, the results showed that in six steps: supervision quality, promotion opportunity, participation decision-making, pay satisfaction, desire to remain and satisfaction with coworkers had multiple correlation coefficient with affiliation commitment and were able to explain percent of this variable variance. For general organizational commitment, the results in eight steps: supervision quality, desire to remain, promotion opportunity, pay satisfaction, job perspective, satisfaction with coworkers, participation in decision making and job attachment had multiple correlation with general organization commitment and they were able to explain percent of this variable variance. Regression equations were also presented for predicting the indentificationa, exchange, affiliation and general organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • identificational Commitment
  • Exchage commitment
  • affiliation commitment
  • participation in decision making
  • organizational citizenship behaviors
  • job perspective
  • confidence in supervisor
  • Pay satisfaction
  • promotion opportunity