نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گروهی به شیوههای رفتاری و رفتاری شناختی بر عزتنفس دانشجویان خوابگاه دانشگاه اصفهان بوده است. بهمنظور دستیابی به این هدف 30 نفر از دانشجویان خوابگاه از طریق نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. گروههای آزمایشی بهطور جداگانه به مدت 8 جلسه آموزش شناختی ـ رفتاری و رفتاری عزتنفس دیدند. ابزار این پژوهش آزمون عزتنفس الیس پوپ است که پایایی و روایی آن تأیید شده است.
نتایج تحلیل واریانس حاکی از اثربخشی شیوههای مختلف آموزش و افزایش معنادار عزتنفس بود. بهعبارت دیگر شیوههای رفتاری و رفتاری ـ شناختی با رویکرد گروهی باعث افزایش عزتنفس دانشجویان خوابگاه شد (005/0 P < ). نتایج نشان داد که آموزششناختی ـ رفتاری مؤثرتر از آموزش رفتاری بوده است و این تأثیر از نظر آماری معنادار بوده است (005/0 P < ). همچنین تفاوت میانگینهای نمرات عزتنفس سه گروه رفتاری شناختی و رفتاری و گروه گواه در پیگیری پایدار بوده است (005/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Compartive Study of the Effect of Behavioral and Cognitive-Behavioral Group Training on Self-Esteen of Esfahan University Dormitory Students

چکیده [English]

The main pupose of this study was to abtain and compare the effect ot group training utilizing behavioral and cognitive-behavioral techniques on self- esteem of esfahan university students living in dormitory.
The sample of this research consisted of dormitory students, selected by survey and randomly placed in two experimental and control groups. Each group included ten subjects. The instrument utilized was Ellis Pope self-esteem inventory.
The independent variable was an session self-esteem group training utilizing behavioral and cognitive-behavioral techniques for the experimental groups. The result of this study however indicated that: group training utilizing behavioral and cognitive-behavioral techniques has been significantly effective on students' self-esteem (P < ) and there were significant difference's between the two techniques (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • behavioral techniques and cognitve-behavioral