نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود. طرح تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد دانشگاه (157 نفر) در سال 1387 بود، برای انجام پژوهش 40 نفر از کارکنان مرد که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش نمره بالاتر از صدک پنجاه را کسب کرده بودند، به‌طور تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند. جلسات مشاوره گروهی شغلی براساس نظریه سازگاری دیویس اداره می‌شد. پس از اتمام جلسات، جلسه پیگیری (یک ماه بعد) انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t گروههای مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. در سطح 05/0>P نتایج نشان دادند که مشاوره شغلی به شیوه دیویس بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان مؤثر بوده است. همچنین یافته‌ها اثربخشی این شیوه بر کاهش خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش نداشتن موفقیت فردی کارکنان در دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری را نیز تأیید نموده‌اند (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Work Counseling on Method of Work Adjustment of Davis on Burnout Reduction of Behbahens Islamic Azad University`s Employees

چکیده [English]

The aim of this project “Analysis of effects of work counseling on method of work adjustment of Davis on decreasing the Burnout of Behbahen s Islamic Azad university`s employees” .The method of research is practical and the statistical society consists of male workers in the mentioned university in . For this research a total of male workers participated in the MBI(Maslach Burnout Inventory)questionnaire whose points were above which were chosen randomly. of which were chosen randomly as test group and as witness group. The test group participated in sessions of counseling and each session lasted for minutes.The counseling session conducted in the model of Davis work adjustment. At the end of the sessions (a month later), follow up session was conducted. The analysis the data with the use of ’t-test’ independent group, Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA) and Multivariate Analysis Of Covariance (MANCOVA) in the level of , the following result obtained. The main hypothesis regarding the effects of method of Burnout reduction of employees was approved. The secondary hypothesis of first to third regarding effects of method on reduction of emotional burnout, reduction of depersonalization and reduction of the self achievment feeling of the workers in two instances of pre test and follow up were approvd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work counseling
  • work adjustment of Dawis
  • burnout