نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌درمانی به شیوه گروهی بر هراس خاص کودکان 5 تا 11 ساله شهر اصفهان است. بدین منظور ابتدا به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی از کودکان مراجعه‌کننده به درمانگاههای علوم‌پزشکی اصفهان دو درمانگاه (کودک و نوجوان دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان و درمانگاه روانپزشکی کودکان بیمارستان نور) انتخاب و 30 نفر از کودکان به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت بازی‌درمانی به شیوه گروهی در 6 جلسه هفتگی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسشنامه علایم مرضی کودکان ( (CSI-، فرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی‌ها، تشخیص روانپزشک در مورد این اختلال را نیز دریافت کردند. این پرسشنامه براساس ملاکهای چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تهیه شده است که در ایران نیز مورد پذیرش و استفاده است و روایی این ملاک‌ها را متخصصان انجمن روانپزشکی آمریکا تأیید کرده‌اند. پایایی این پرسشنامه را پژوهشگر به روش آلفای کرونباخ 751/0 به‌دست آورد. نتایج تحلیل کوواریانس در پرسشنامه علایم مرضی کودکان ( (CSI- نشان داد که بازی‌درمانی در مرحله پس‌آزمون هراس خاص را کاهش نمی‌دهد (094/0=P) ولی در مرحله پیگیری هراس خاص را در گروه آزمایش کاهش می‌دهد (01/0P=).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Play Therapy on Phobia in 5-11 Years Old Children Who Were Refered to Clinics of Isfahan Medical Sciences University

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effect of play therapy on phobia in years old children in Isfahan. Therefore, children who were refered to Isfahan clinics (Children and Adolescent's Clinic of Isfahan Medical Sciences Univensity and Children Psychatric Clinic of Noor Hospital) were selected as a random cluster, that is, children who were diagnosed as phobic were selected, and randomly divided into experimental and control groups ( subjects each). The experimental group received group play therapy in weekly sessions and the control group did not receive any intervention. The parent form of the sub-scales of phobia of the Child Abnormal Symptoms Inventory (CSI- ) were administered to all subjects as the pre, post and follow up tests. The results of analysis covariance showed that the difference between the mean post test scores of phobia in the two groups was not signficant. But the the experimental group significantly scored less than the control group in the phobia follow-up test (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • Phobia
  • Children