نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه دیدگاه آگاهی و اثر منابع اطلاع‌رسانی در مورد اعتیاد با تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل 200 دانشجو است که به شیوه طبقه‌ای تصادفی از بین کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1387 انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق‌ساخته ارزیابی دیدگاه فرد نسبت به اعتیاد که براساس داده‌های حاصل در مرحله تدوین با روش تحلیل عاملی واریماکس به 4 بخش تقسیم شد و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ در بخش اول؛ آگاهی و شناخت مواد مخدر (72/0= )، دوم؛ اثر منابع اطلاعاتی (71/0= )، سوم؛ دیدگاه به اعتیاد به عنوان یک مشکل خوش‌خیم و قابل درمان (80/0= ) و چهارم؛ تمایل به مصرف مواد (76/0= ) محاسبه گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش در راستای هدف تحقیق با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون همزمان تحلیل گردید و نتایج نشان داد که بین تمایل به اعتیاد به‌عنوان یک مشکل خوش‌خیم و قابل درمان و احساس خطر نکردن از آن با میزان تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Perspective,Knowledge and Sources of Information About The Addiction, With a Tendency to Drug Abuse, From Azad Khorasgan Students' Point of View

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between perspective, knowledge and sources of information about the addiction, With tendency to drug abuse in khorasgan students. This type of descriptive study is correlation and the samples included students whom where selected randomly The research tool was researcher made questionnaire and its validity was calculated by the use of crunbach Alfa the data were analyzed and the results showed that there is a significant positive relationship between perspeetives to addiction as a curable disease with the rate at using drug (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • awareness
  • awareness of donor resources
  • Demographic characteristics
  • the desire to consume