نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن کار ـ خانواده و خانواده ـ کار در کارخانجات و صنایع کوچک شهرستان نائین می‌باشد. سرریز شدن از کار به خانواده و خانواده به کار به این موضوع اشاره داردکه عوامل مربوط به کار تا چه اندازه بر محیط خانواده و نیز عوامل مربوط به محیط خانواده تا چه اندازه بر محیط کار تأثیر می‌گذارند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مجموع 1568 نفر، 310 نفر براساس جدول کوهن به نقل از حسن‌زاده (1387)، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق دو پرسشنامه است. پرسشنامه سرریز شدن کارـ خانواده و خانواده‌‌ـ کار گرزیواکز و همچنین مارکز (2000) و پرسشنامه هوش هیجانی بارـ‌ اون (1997). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه روش ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون همزمان و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که بین هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن منفی کارـ خانواده و خانواده‌ ـ کار رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0P < ). یعنی هر چه هوش هیجانی بالاتر باشد، سرریز شدن (تعارض) منفی کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار کمتر و تعارض مثبت کارـ خانواده (05/0P < ) و خانواده‌ـ کار (01/0P < ) بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Emotional Intelligence and The Spillover Phenomenon of Work – Family and Family – Work Among The Personnel of Naein’s Plants and Small Industries

چکیده [English]

The aim of this research to study the relationship between emotional intelligence and the spillover phenomenon of work – family and family – work among the personnel of Naein’s plants and small industry. The spillover of work to family and family to work refers to the effect of factors relative to work environment on family and vice versa. The descriptive research method is the correlation type .In this research, among 1568 people, 310 people were selected as sample by using of multistage cluster sampling procedure. In this research, the applied tools were three questionnaires: the work– family and family- work spillover questionnaire (Marks & Grezeuaks, 2000), emotional intelligence questionnaire (Bar & owen, 1997) and demographics questionnaire which was about age, education and monthly earning amount. The analysis results demonstrated that there is a meaningful and negative relationship between emotional intelligence and negative spillover phenomenon of work – family and family – work (p < 0.001). It means the higher the emotional intelligence , the lower the negative spillover (conflict) of work – family and family – work , and more positive conflict of work–family (p < 0.05) and family – work (p < 0.001). The results of relationship between individual characteristics - including age and education - and spillover of work – family and family – work indicated that there isn't any meaningful relation. There was only a meaningful relationship between income amount and negative spillover of family – work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Spillover phenomenon
  • Negative spillover of work – family
  • positive spillover of work – family
  • negative spillover of family – work
  • positive spillover of family – work