نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی رابطه ویژگی روانی با نشانگان ایمپاستر بین دانشجویان رشته پزشکی و داروسازی دانشگاه اصفهان در میان 120 نفر از دانشجویان رشته‌های پزشکی (60=n ) و داروسازی (60=n ) که به شیوه طبقه‌ای از بین کلیه دانشجویان این دو رشته انتخاب شده بودند، اجرا شد. ابزار تحقیق عبارت بود ازآزمون سنجش ویژگیهای روانی (SCL-90-R) و مقیاس نشانگان ایمپاستر. سنجش ویژگی داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با توجه به اهداف با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و رگرسیون همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین ویژگیهای روانی؛ روان‌پریشی، افکار پارانوئید، ترس، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، حساسیت در روابط متقابل، وسواس و اجبار با نشانگان ایمپاستر دارای رابطه معنادار هستند (01/0P < ). همچنین از بین تمامی ویژگیهای شخصیتی SCL-90-R))، ابعاد افکار پارانوئید، پرخاشگری، حساسیت در روابط، وسواس و شکایات جسمانی قادر به پیش‌بینی معنادار نشانگان ایمپاستر بوده است (01/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Related Characteristics and (SCL-90-R) and Imposter Syndrome in Medical and Pharmaceutical Students of Isfahan University

چکیده [English]

This study investigated the main characteristics and relationship (SCL-90-R) with Imposter syndrome among medical students of Isfahan University of Pharmacy and the number of 120 medical students 60 = n and Pharmacy 60 = n the way class of all students between the two fields were selected to run. Tool was test term measure personality characteristics (SCL-90-R) and Imposter syndrome measurement scale feature data from questionnaires to the research objectives using descriptive and inferential statistics (correlation and regression tests simultaneously) the analysis was analyzed and the results were. Among the personality characteristics mental Parish, Paranoid thoughts, fear, aggression, anxiety, depression, sensitivity and interaction with obsession and compulsion Imposter syndrome are having a significant relationship (P < 0.01). Also among all characteristics and (SCL-90-R), dimension Paranoid thoughts, aggression, sensitivity in relationships, and compulsive and physical complaints, unable to predict Imposter syndrome was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • imposter syndrome
  • pretend integration
  • medical
  • Pharmaceuticals